Towarzystwa ubezpieczeniowe nie będą różnicować składek ze względu na płeć

Od dnia 29 stycznia 2013 roku nowe brzmienie uzyska bowiem art. 18a ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.)  - „Art. 18a. Zastosowanie przez zakład ubezpieczeń kryterium płci w kalkulowaniu składek ubezpieczeniowych i świadczeń nie może prowadzić do różnicowania składek ubezpieczeniowych i świadczeń poszczególnych osób.”. 

 

Potrzeba zmiany art. 18a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowe, w zakresie stosowania kryterium płci jako czynnika mającego wpływ na ocenę ryzyka osoby ubezpieczonej, wynikła z konieczności wdrożenia do krajowego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie C-236/09 Test-Achats. 

Na podstawie art. 18a ustawy o działalności ubezpieczeniowej, dotychczas zakłady ubezpieczeń powszechnie korzystały z możliwości różnicowania składek i świadczeń ze względu na płeć, co wynikało, z faktu, że Polska skorzystała z przysługującej krajom członkowskim (na mocy art. 5 ust. 2 dyrektywy 2004/113/WE) opcji polegającej na zezwoleniu zakładom ubezpieczeń na proporcjonalne różnice ze względu na płeć w składkach i świadczeniach poszczególnych osób i tym samym wyłączeniu usług ubezpieczeniowych spod nakazu równego traktowania ze względu na płeć.

 Jednakże Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie C-236/09 (Test-Achats) orzekł niezgodność z prawem Unii Europejskiej art. 5 ust. 2 dyrektywy Rady z 13 grudnia 2004 r. Nr 2004/113/WE, ze skutkiem od dnia 21 grudnia 2012r. 

 

Implementacja ww. wyroku powoduje, że od dnia 29 stycznia 2013 roku towarzystwa ubezpieczeniowe będą pozbawione możliwości różnicowania składek i świadczeń ze względu na płeć.

Zmiany dotyczą jednak tylko nowych umów zawartych po dniu 29 stycznia 2013 roku.