Nowe dane w pismach procesowych w postępowaniu cywilnym

Poniżej przedstawiamy link do ustawy nowelizującej  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000654 oraz trzy najważniejsze zmiany:

Od dnia 7 lipca 2013 roku każde pierwsze pismo procesowe (w tym pozew) będzie musiało zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz: 

  • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,  
  • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności(PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.  

 

Od dnia 7 lipca 2013 roku  w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone tylko roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Powyższe rozwiązanie zamknie drogę do dochodzenia przed e-sądem przedawnionych roszczeń.

 

Od dnia 7 lipca 2013 roku  w elektronicznym postępowaniu upominawczym  - Pozew powinien zawierać również:  

  • numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania,  
  • datę wymagalności roszczenia.